Általános Szerződési Feltételek

    1. Bevezetés:
   • Kérjük gondosan olvassa el Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!
    Amennyiben honlapunk használatával, a megrendelés folyamatával, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
    1. Cégünk adatai:
   • Cég neve: Creative Design Manufactory Betéti Társaság
    Székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 56. fsz. 1.
    Postacíme: 1071 Budapest, Damjanich u. 56. fsz. 1.
    Adószáma: 28951500-1-42
    EU-s közösségi adószáma: HU28951500
    Cégjegyzékszáma: 01-06-796305
    Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest
    Cég bankszámlaszáma: 11600006-00000000-94534148
    Képviselő neve: Benkovits Márk
    Honlap címe: www.webndrop.com
    E-mail cím: info@webndrop.com
    Telefonszám: +3670 603 1375
    1. Tárhelyszolgáltató adatai: 
   • Cég neve: Magyar Hosting Kft.
    Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
    Adószám: 23495919-2-41
    EU-s közösségi adószám: HU23495919
    Cégjegyzékszám: 01-09-968314
    1. Fogalmak:
   • Felek: Cégünk és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
    Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
    Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
    Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére és a Fogyasztó/Vállalkozás tájékoztatására szolgál
    Szerződés: Cégünk és Fogyasztó/Vállalkozás között írásbeli szerződés formájában vagy a Honlapon keresztül vagy elektronikus levelezés (e-mail) útján megkötött szerződés 
    Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésaz adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;
    Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
    Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
    Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
    Fogyasztó/Vállalkozás/Ön: jelen ÁSZF alkalmazásában a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy, szövegösszefüggéstől függően
    Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
    1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
    2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
    3. Vonatkozó jogszabályok:
    4. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
    5. 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
    6. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
    7. 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
    8. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    9. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
    10. 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
    11. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
    12. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
    13. Az ÁSZF hatálya és elfogadása: 
   • A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
    Ön megrendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződés részét képezi.
    Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Cégünk a szerződésszerű teljesítést a Szerződés megkötése és a vonatkozó díj megfizetése után azonnal megkezdje és tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, az abban foglaltak szerint, az elállási/felmondási jogát elveszíti.
    1. A Szerződés nyelve és formája:
   • A szerződés nyelve magyar.
    A szerződés a megrendelés leadásával és az Általános szerződési feltételeink elfogadásával jön létre.
    A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, a Honlap elektronikus formában tárolja azokat, a szerződések egyéb módon nem kerülnek iktatásra. 
    1. Árak:
   • Az árak forintban értendők, valamint kriptovalutával történő fizetés esetén a fizetéskor használt kriptovaluta aktuális árfolyama az irányadó. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.
    Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:
    A megrendelés folyamata során, a megrendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Megrendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés létrejöttét, illetve teljesítését (meg)akadályozhatja.
    Eljárás Hibás ár esetén:
    Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
    Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
    1. 0 Ft
    2. Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Szolgáltatás eredeti ára: 100.000 €, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár:  60.000 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 80.000 Ft-nak kellene lennie helyesen)
   • Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a szolgáltatás helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a szolgáltatást vagy következmények nélkül elállhat a megrendeléstől. A hibásan feltüntetett áron Önnek nincs lehetősége igénybe venni az adott szolgáltatást. Egyedi árajánlat esetében a szerződéskötéskor rögzítésre kerülő ár az irányadó.
    1. Szerzői jogok:
   • Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, így szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai megoldások, számítógépes programalkotások engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Creative Design Manufactory Bt.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.
    1. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
   • Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink valamely pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.
    Cégünk nem áll a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.
    1. Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:
   • A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, amelyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.
    1. Szolgáltatások tulajdonságai:
   • Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások tulajdonságairól az adott szolgáltatás oldalán található leírás szolgáltat információt.
    13. A Honlap használata, a megrendelés folyamata:
    13.1. MEGRENDELÉS LEADÁSA
    A szolgáltatások megrendelése kétféle módon történhet meg.
    a) A szolgáltatásnak van azonnali fizetési lehetősége, így PayLike-on keresztül bankkártyával, átutalással, vagy pedig kriptuvalutával történő fizetés esetén a valuta átamelésével lehet leadni a megrendelést. A vásárlásról webshopunk azonnali értesítést küld.
    b) Bizonyos szolgáltatásaink kizárólag személyre szabottan, egyedi árazással érhetők el, melyek esetében weboldalunkon keresztül az “Ajánlatkérés” gombra kattintva lehet elindítani a vásárlást. Ekkor vagy email formában, vagy pedig telefonos egyeztetést követően tudunk pontos árajánlatot küldeni.
    13.2. KONZULTÁCIÓ
    Van lehetőség ingyenes konzultáció formában egyeztetni velünk Google Meet alkalmazáson keresztül, ahol részletesen fel tudjuk mérni az igényeket.
    Ezt követően Cégünk egy e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor kerül kiküldésre az előlegszámla is, valamint az egyedi szerződés, melyben a korábban Ön által megadott adatok kerülnek rögzítésre. Az aláírt és szkennelt szerződés elektronikus úton történő visszaküldésével és az előleg befizetésével együttesen kerül(nek) megrendelésre a szolgáltatás(ok). A szerződést 5 éven keresztül tároljuk.
    Felek az e-mail útján történő kommunikációt írásbelinek tekintik. 
    13.3. ELŐLEG BEFIZETÉSE
    Az előleg befizetése a választott fizetési mód alapján az alábbiak szerint alakul:
    Egyösszegű fizetési mód esetén a megrendelt szolgáltatás 40 %-át szükséges előlegként befizetni, ami a domain név és webtárhely költségeit is tartalmazza.
    13.4. KIVITELEZÉS
    Cégünk a teljesítési határidőt a Fogyasztó/Vállalkozás részéről történő folyamatos kommunikáció esetén tudja biztosítani. Amennyiben az egyes felmerülő kérdésekre 48 órán belül nem kap választ, Cégünk jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan meghosszabbítani. 
    13.5. VÉGSŐ LÉPÉSEK, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
    A szolgáltatás átadására a készre jelentést, majd a teljesítési igazolás kiállítását és a szolgáltatás teljes összegének megfizetését követően kerül sor. 
    A teljesítési határidő a megrendeléskor egyeztetésre kerülő és az egyedi szerződésben rögzített időpont. Cégünk fenntartja az ettől az időponttól történő minimális eltérés jogát, ilyen esetekben a Fogyasztó/Vállalkozás mindenkor tájékoztatásra kerül írásos formában. Cégünk a teljesítési határidőt a Fogyasztó/Vállalkozás részéről történő folyamatos kommunikáció esetén tudja biztosítani. Amennyiben az egyes felmerülő kérdésekre 48 órán belül nem kap választ, Cégünk jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan meghosszabbítani. 
    1.  Fizetési módok:
   • A szolgáltatás kényelmesebb használatának érdekében Cégünk az alábbi fizetési módokat kínálja fel a Fogyasztó/Vállalkozás számára. A fizetés sikeres teljesítéséről minden esetben értesítést küldünk.
    Banki átutalás:
    A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután az előleg utalása beérkezett, kezdetét veszi a megrendelt szolgáltatás elkészítése. A szolgáltatás készre jelentését és a teljesítési igazolás Fogyasztó/Vállalkozás általi kiállítását követően Cégünk végszámlát állít ki, a kész szolgáltatást Cégünk a megrendelt szolgáltatás(ok) teljes összegének megfizetését követően nyújtja át a Fogyasztó/Vállalkozás számára.
    Online bankkártyás fizetés:
    A fizetés történhet online bankkártyás fizetéssel. A rendszer automatikusan átirányítja Önt egy biztonságos fizetési felületre. Az online bankkártyás fizetések a PayLike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A PayLike szolgáltatásaival és az esetlegesen felmerülő hibákkal kapcsolatban az alábbi oldalon tájékozódhat.
    Fizetés kriptovalutával
    A kriptotárcás fizetésért a Coinbase a felelős. Minden ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdés és hiba esetén a Coinbase szolgáltatójával szükséges felvenni a kapcsolatot. A kriptovaluták aktuális értékére nincsen rálátásunk, azt befolyásolni nem tudjuk, ez a fizetési mód kockázattal járhat, mely döntést saját felelősségre kell meghozni.
    Miután az előleg kifizetésre került, kezdetét veszi a megrendelt szolgáltatás elkészítése. A szolgáltatás készre jelentését és a teljesítési igazolás Fogyasztó/Vállalkozás általi kiállítását követően Cégünk végszámlát állít ki, a kész szolgáltatást Cégünk a megrendelt szolgáltatás(ok) teljes összegének megfizetését követően nyújtja át a Fogyasztó/Vállalkozás számára.
    1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
   • A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:
    1. E-mail cím: info@webndrop.com
    2. Telefonszám: +3670 603 1375
   • A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a szolgáltatás minőségével közvetlen kapcsolatban áll.
    A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Cégünk a jegyzőkönyvet a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.
    Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:
    1. Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
    2. Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
    3. Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
    4. Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
    5. Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
    6. A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén
   • Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
    Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.
    Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közötti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:
    Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:
    A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/
    Bírósági eljárás:
    A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
    Békéltető Testületi eljárás:
    Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
    A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
    Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
    Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
    A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.
    A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.
    Tartalmaznia kell a kérelemnek:
    1. Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
    2. Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
    3. Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
    4. Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
    5. Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
    6. Testület döntésére irányuló indítványt
    7. Fogyasztó aláírását
    8. Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését
   • Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).
    Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.
    További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu
    További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
    https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
    Online vitarendezési platform:
    Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.
    Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.
    Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.
    Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
    1. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:
   • Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról:
    Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!
    A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. 
    A 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
    A 20. § (4) bekezdése szerint, ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
    Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
    A  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § alapján a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy Cégünk a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles Cégünkkel kifejezetten, tartós adathordozón közölni; illetve a 19. § alapján a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy Cégünk a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles Cégünkkel kifejezetten közölni.
    Elállási nyilatkozat, a Fogyasztó elállási és felmondási joga:
    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.
    Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:
    A 22. § alapján határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási vagy felmondási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.
    A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, miszerint elállási vagy felmondási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
    Cégünk a Fogyasztó elállási vagy felmondási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási vagy felmondási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásulvételét.
    Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:
    Cégünk visszatérítési kötelezettsége:
    A 23. § rendelkezései szerint, ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nek megfelelően eláll a szerződéstől, Cégünk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
    Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.
    A Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:
    A 26. § alapján, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben, ha a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, és a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás Cégünkkel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat Cégünk számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
     E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
    Cégünk visszatéríti a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Cégünk által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
    A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
    Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
    29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
    a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
    b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
    c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
    d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
    e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
    f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
    g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
    – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
    i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
    j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
    k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
    l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
    m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
    Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Cégünk a szerződésszerű teljesítést a Szerződés megkötése és a vonatkozó díj megfizetése után azonnal megkezdje és tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, az abban foglaltak szerint, az elállási/felmondási jogát elveszíti.
    A Fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre
    A 30. § alapján, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.
     A Fogyasztó Cégünknek a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.
    Cégünk köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a Fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.
    Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
    2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
    Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
    (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
    Címzett:  
    Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  
    Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:  
    A fogyasztó(k) neve:
    A fogyasztó(k) címe:
    A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
    Kelt
    Kellékszavatosság:
    A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete felhasználásával készült.
    1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
   • Ön a Cégünk hibás teljesítése esetén Cégünkkel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
    1. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
   • Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
    Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Cégünk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
    Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
    1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
   • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
    1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
   • Ön Cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
    1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
   • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.